VŠOP

Zavolejte nebo napište

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na úkony učiněné prostřednictvím webového rozhraní www.chatachalupa.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje 

podnikatelka: 

Aneta Ouzká DiS., s místem podnikání Vrchovina 84, 509 01, Nová Paka – Vrchovina,
IČ: 74667611
není plátcem DPH

a podnikatel:

Bc. František Ouzký, s místem podnikání Vrchovina 84, 509 01, Nová Paka – Vrchovina,
IČ: 14419033
není plátcem DPH

oba zapsaní v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Nová Paka

adresa pro doručování: Vrchovina 84, 509 01 Nová Paka

kontaktní e-mail: info@chatachalupa.cz

kontaktní telefon: +420 776 355 882

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní provádíte objednávku nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Webové rozhraní slouží k zobrazování nabídky služeb podnikatelských subjektů odlišných od naší agentury, především vlastníků rekreačních objektů (dále jen „partneři“). Prostřednictvím webového rozhraní můžete dále provést objednávku nabízených služeb, k čemuž jsme zmocněni partnerem. Objednávkou nedochází k uzavření smlouvy o ubytování, případně nájemní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy, mezi vámi a námi.

Vezměte na vědomí, že nejsme poskytovatelem služeb, které jsou nabízené na webovém rozhraní. Za řádné plnění smlouvy o ubytování odpovídá partner.

Náš právní poměr se řídí především následujícími dokumenty:

těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;

Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů (včetně využívání tzv. souborů cookies);

podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní;

a v otázkách zde neupravených se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); 

zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany. 

Souhlas s obchodními podmínkami a s informacemi o objektu vyjadřujete při vyplňování rezervačního formuláře na webovém rozhraní. Bez souhlasu s obchodními podmínkami a s informacemi o objektu nelze rezervaci na webovém rozhraní dokončit.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ

Na webovém rozhraní je možné objednat pobyt v určeném datu u příslušného partnera. V průběhu objednávky je nutné zejména vybrat datum pobytu u příslušného partnera, počet ubytovaných osob a vložit vaše kontaktní údaje. Vaše objednávka je závazná.

Po provedení objednávky vám zašleme potvrzení pobytu na e-mail, který jste uvedli v rámci objednávky.

Okamžikem, kdy je vám doručeno potvrzení pobytu na e-mail, který jste uvedli v rámci objednávky, dochází k uzavření smlouvy o ubytování mezi vámi a partnerem.

V případě, že se nemůžete v určené datum k partnerovi dostavit, rezervaci je možné zrušit prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu nebo telefonu. Berte na vědomí, že zrušení objednávky po jejím závazném potvrzení podléhá stornopoplatku. Výše stornopoplatku je uvedena na webovém rozhraní.

Berte na vědomí, že informace uvedené na webovém rozhraní, které se týkají jednotlivých služeb partnerů, případně volných a obsazených termínů, dostáváme od konkrétních partnerů. Tyto informace nekontrolujeme a nejsme odpovědní za jejich přesnost a správnost.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Pokud jsme k tomu partnerem zmocněni, můžeme od vás přijímat bezhotovostní platby za poskytované služby. V ostatních případech za poskytované služby zaplatíte přímo partnerovi způsobem, který umožňuje.

Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni po vás požadovat platbu předem. Platbu zpravidla požadujeme ve dvou částech. Zálohu ve výši 50 % smluvní ceny uhradí klient do 2 dnů od zaslání objednávky na ubytování. Doplatek uhradí klient nejpozději 40 dnů pře termínem zahájení zprostředkovaného pronájmu nebo čerpání služeb. Při uzavření smlouvy na zprostředkování pronájmu či zajištění služeb v době kratší než 30 dnů do termínu, uhradí klient celou smluvní cenu, pokud není dohodnuto jinak. 

Cenu můžete uhradit především bezhotovostně převodem na bankovní účet nebo prostřednictvím poštovní poukázky.

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Splatnost ceny je uvedená v potvrzení objednávky podle článku 2.2 obchodních podmínek. Váš závazek uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet uvedený v potvrzení objednávky.

Platba je možná v českých korunách (Kč) i v cizí měně (EUR).

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Neneseme odpovědnost za kvalitu služeb, které vám jsou na základě smlouvy poskytnuty partnerem.

Uplatnění práv z vadného plnění vám zajišťuje zejména partner. Vaše práva z vadného plnění tedy uplatňujte primárně přímo u partnera, případně můžete kontaktovat přímo nás a my budeme situaci s partnerem řešit. Partner je také povinen vás o vašich právech z vadného plnění informovat.

Vezměte na vědomí, že dle § 1837 nemáte ze zákona právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy v případě smluv o ubytování, které je poskytované v určeném termínu. Od smlouvy lze odstoupit pouze po dohodě s námi, neboť jsme k tomu zmocněni partnerem. 

Zvláštní podmínky pro zprostředkování pronájmu soukromých chat a chalup a privátů v domě majitele.
Zprostředkovatel je zmocněncem majitele objektu dle OZ, ve kterém je pronájem zprostředkován. Pobyty na chatách a chalupách jsou zajištěny formou zprostředkování pronájmu rekreačního objektu a klient a webové rozhraní www.chatachalupa.cz považují smlouvu o zajištění pronájmu za smlouvu o zprostředkování dle Občanského a obchodního zákona. Pobyt domácích zvířat je v objektech povolen pouze po dohodě a musí být vyznačen ve smlouvě o zprostředkování pronájmu. Cena za pobyt zvířat je stanovena dohodou klienta a majitele při nástupu, pokud není uvedeno jinak. Majitel má právo požadovat při nástupu od klienta při zahájení pronájmu složení kauce ve výši, která je uvedena v popisu nabídky, na případně způsobené škody. Na částku vystaví majitel příjmový doklad a při ukončení pronájmu kauci vrací nebo vyúčtuje klientovi. Počet ubytovaných osob nesmí nikdy převyšovat počet osob uvedených v ubytovacím poukaze. Majitel má právo osoby, které převyšují počet uvedený v poukaze okamžitě vykázat z objektu nebo jim zabránit ve vstupu. Majitel seznámí při zahájení pronájmu klienta s technickým a ubytovacím řádem, počátečním stavem elektroměru nebo plynoměru, popř. vodoměru s možností doplňkových služeb, které nejsou součástí ceny za pronájem atd. Klient bere na vědomí, že pronajímané objekty nepodléhají vybavením žádným předpisům a normám a jsou stavebně i technicky řešeny a vybaveny dle vkusu a zvyklostí majitele. Nabídku v katalogu předkládá výhradně majitel objektu a nese plnou odpovědnost za soulad skutečnosti a nabídky! Klient bere na vědomí, že zprostředkovatel či webové rozhraní www.chatachalupa.cz objekty nevlastní ani neprovozuje a pouze zprostředkovává možnost pronájmu. Za provoz a vybavení pronajímaných objektů a soulad s nabídkou, odpovídá majitel. Případné reklamace jsou podstoupeny k vyřízení majiteli a oprávněnost reklamace posuzuje výhradně majitel objektu! Klient bere na vědomí, že nabídka se týká výhradně pronajímaného objektu, jeho vybavení a stavu. Ostatní informace o místě pobytu, službách a jiných možnostech jsou pouze informativní a webové rozhraní www.chatachalupa.cz či majitel objektu nenesou odpovědnost za případný rozpor se skutečností. Kuchyně v pronajímaných objektech jsou dostatečně a standardně vybaveny pro pobyt uvedeného počtu osob, vždy je ve výbavě lednice, sporák nebo vařič, nádobí. Smluvní vztah s klientem dále upravují Obchodní a záruční podmínky. Tyto „Zvláštní podmínky pro pobyt na chatách a chalupách“, jsou nedílnou součástí Obchodních a záručních podmínek. Klient uzavřením smlouvy bere tyto na vědomí a webové rozhraní www.chatachalupa.cz a klient považují tyto podmínky za součást smluvního vztahu. Klient bere na vědomí, že ceny za pronájem objektů zpravidla nezahrnují (pokud není uvedeno jinak): - spotřebu elektrické energie nebo plynu, poplatek za pobyt domácích zvířat, rekreační poplatky OÚ - hradí se přímo majiteli. Tyto „Zvláštní podmínky…“ jsou nedílnou součástí smluvního vztahu a Obchodních a záručních podmínek webového rozhraní. Klient bere na vědomí, zprostředkovaný pronájem objektu, se považuje za pronájem bez dalších služeb jako strava, průběžný a konečný úklid objektu a tyto činnosti provádí či zajišťuje klient sám.

Reklamační podmínky pro zprostředkování pronájmu soukromých chat a chalup a privátů v domě majitele.
- klient má právo na reklamaci pokud nedošlo k dodržení podmínek dle nabídky o zprostředkování pronájmu nebo smlouvy o zajištění služeb.
- klient je povinen případné nedostatky nebo závady bez odkladů hlásit majiteli nebo provozovateli objektu. Pokud nevyřeší nápravu s majitelem nebo provozovatelem, je povinen ihned hlásit nedostatky a závady přímo paní Ouzké na telefonu 0420 776 355 882. Dále postupuje dle instrukcí. Pokud to klient neučiní, nelze tyto nedostatky (úklid, vybavení apod.) objektivně posoudit a reklamovat:
- reklamaci je klient povinen uplatnit bez zbytečných odkladů, v zákonné lhůtě a písemnou formou.
- reklamaci může uplatnit pouze osoba, která uzavřela smlouvu o zprostředkování pronájmu, smlouvu o zajištění služeb.
- o vyřízení reklamace bude klient informován v zákonné lhůtě, a v případě oprávněnosti reklamace má klient právo na poskytnutí přiměřené náhrady. 
- o oprávněnosti reklamace rozhoduje výhradně majitel pronajímaného objektu a provozovatel zařízení, ve kterém byly zajištěny objednané služby.

Stornopoplatky

Zákazník má kdykoliv před započetím nástupu na ubytování právo odstoupit, avšak zrušení nastává dnem doručení smlouvy o odstoupení (storno). Odstoupení od smlouvy je zákazník povinen předat osobně, doporučenou poštou nebo elektronickou poštou (e-mailem).

Výše odstupného, které je zákazník povinen uhradit, závisí na dni, kdy bylo doručeno odstoupení od Smlouvy zákazníkem. Při zrušení objednaného pobytu má právo chatachalupa.cz účtovat zákazníkovi stornopoplatky.

1.1 PRODEJ UBYTOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE SE ŘÍDÍ TĚMITO STORNOPOPLATKY

  • od objednání do 51 dnů před nástupem - 10 % z celkové ceny za pobyt min. 500 Kč
  • od 50 do 31 dnů před nástupem - 20 % z celkové ceny za pobyt
  • od 30 do 15 dnů před nástupem - 50 % z celkové ceny za pobyt
  • od 14 do 8 dne před nástupem   - 80 % z celkové ceny za pobyt
  • od 7 dne do nástupu - 100 % z celkové ceny za pobyt.

1.2 PRODEJ UBYTOVÁNÍ U SPECIFICKÝCH OBJEKTŮ OZNAČENÝCH 1.2. SE ŘÍDÍ TĚMITO STORNOPOPLATKY

  • od objednání do 29 dnů před nástupem - 60 % z celkové ceny za pobyt min. 2 000 Kč
  • od 28 dne do nástupu - 100 % z celkové ceny za pobyt.

1.3 PRODEJ UBYTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ SE ŘÍDÍ TĚMITO STORNOPOPLATKY
Odstoupí-li zákazník ve lhůtě:
a) více než 25 dní před zahájením pobytu, činí výše odstupného 30% z celkové ceny pobytu;
b) 24 – 20 dní před zahájením pobytu, činí výše odstupného 50% z celkové ceny pobytu;
c) 19 – 14 dní před zahájením pobytu, činí výše odstupného 70% z celkové ceny pobytu;
d) 13 – 4 dny před zahájením pobytu, činí výše odstupného 90% z celkové ceny pobytu;
e) 3 a méně dní před zahájením pobytu, činí výše odstupného 100% z celkové ceny pobytu.

Všechny změny (mimo snížení počtu osob) jsou prováděny do 51 dnů před zahájením termínu pronájmu nebo čerpání služeb zdarma. V termínu méně než 51 dnů bude účtován poplatek 100,- Kč. V případě, že klient nenastoupí zprostředkovaný pronájem nebo čerpání zajištěných služeb, nebo z vlastního rozhodnutí předčasně ukončí pronájem nebo čerpání zajištěných služeb, nemůže uplatnit nárok na finanční náhradu za nevyčerpanou dobu pronájmu.

DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu nebo prostřednictvím webového rozhraní.

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající našich služeb, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. 

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 4.10.2021

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.chatachalupa.cz (dále jen „webové rozhraní“)

Správce osobních údajů:

Aneta Ouzká DiS., s místem podnikání Vrchovina 84, 509 01, Nová Paka – Vrchovina

IČ: 74667611

není plátcem DPH

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Nová Paka

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Adresa pro doručování: Vrchovina 84, 509 01 Nová Paka

Kontaktní e-mail: info@chatachalupa.cz

Kontaktní telefon: +420 776 355 882

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, pohlaví;

kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa;

další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak získáváme vaše osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky (event. v rámci kontaktního formuláře). Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom, prosím.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje zadané při poptávání (zejména prostřednictvím kontaktního formuláře) a objednání ubytování můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem zprostředkování ubytování. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.

Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našich služeb obdobných těm, které jsme vám poskytli. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.

Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění rezervace zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 16 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.

Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který udělujete příslušným nastavením Vašeho internetového prohlížeče). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu. 

Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci poptávání a rezervace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní, na kterém budeme nabízet služby obdobné těm, které vám byly poskytnuty.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;

telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;

písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;

v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím: 

účel zpracování;

kategorie zpracovávaných osobních údajů;

příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;

doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

Právo na opravu 

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů. 

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;

jste odvolali souhlas se zpracováním;

jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;

osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování 

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud: 

popíráte přesnost svých osobních údajů;

je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;

již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;

vznesete námitku proti zpracování.

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů. 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu. 

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení. 

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. ubytovatelům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

Vaše osobní údaje zpracovává zejména:

Aneta Ouzká DiS., s místem podnikání Vrchovina 84, 509 01, Nová Paka – Vrchovina

Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

SOUBORY COOKIES 

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující: 

cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookiesm, mohou být dočasné nebo trvalé;

nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;

výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;

cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;

cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

Používané služby pracující s cookies

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“), službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanou společností Seznam.cz, a.s. Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 4.10.2021

Změnit nastavení ukládání cookies